چسب ماتیکی

در انبار

7057  __   چسب ماتیکی 8 گرم (24 عددی)

7058  __   چسب ماتیکی 15 گرم (24 عددی)

7059  __   چسب ماتیکی 21 گرم (12 عددی)