کلاسور جلد سخت با مغز MDF کلاسیک

در انبار

2210  __   کلاسور 26 حلقه جلد سخت با مغز MDF کلاسیک

2211  __   کلاسور 20 حلقه جلد سخت با مغز MDF کلاسیک