دفتر 50 و 80 برگ طلقی p.p فنر تک فطرس

در انبار
کد محصول: 2145

برای این محصول کد و تعداد برگ متفاوت به شرح زیر موجود است:

2145  __   دفتر 50 برگ طلقی p.p فنر تک 112

2146  __   دفتر 80 برگ طلقی p.p فنر تک 113