گونیا کریستال

در انبار

1079  __   گونیا 60 درجه کریستال

1061  __   گونیا 45 درجه 25 سانت

1062  __   گونیا 60 درجه 30 سانت