خط کش ژله ای ساده

در انبار

1049  __  خط کش 20 سانت ژله ای ساده

1054  __  خط کش 30 سانت ژله ای ساده

1077  __  خط کش 30 سانت ژله ای صادراتی