سلام و درود…

 

تهران:

  • نمایشگاه حجاب: از 22 تا 25 شهریور. آدرس: خیابان حجاب
  • نمایشگاه دانشگاه امام صادق(ع)، از 3 تا 15 مهر ____ آدرس: پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)
  • و…

کرج:

  • نمایشگاه حجاب: از 22 تا 25 شهریور. آدرس: خیابان حجاب
  • نمایشگاه دانشگاه امام صادق(ع)، از 3 تا 15 مهر ____ آدرس: پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)
  • و…

تبریز:

  • نمایشگاه حجاب: از 22 تا 25 شهریور. آدرس: خیابان حجاب
  • نمایشگاه دانشگاه امام صادق(ع)، از 3 تا 15 مهر ____ آدرس: پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)
  • و…